Prywatność i bezpieczeństwo zakupów

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Prawo odstąpienia od umowy
Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez nabywcę weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Web.Seven Zbigniew Nowicki, ul. Długa 13, 95-041 Gałków Mały, kontakt@urbanyoga.pl, Telefon: 501 02 00 08, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.urbanyoga.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, przesłane zostanie do niego niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zostaną zwrócone Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Web.Seven Zbigniew Nowicki został poinformowany o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez niego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Web.Seven Zbigniew Nowicki odbierze rzecz. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat Web.Seven Zbigniew Nowicki, ul. Długa 13, 95-041 Gałków Mały, Telefon: 501 02 00 08, e-mail: kontakt@urbanyoga.pl

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

.............................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ..................................................................................................................................
Numer zamówienia: ........................................................................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ...........................................................................................................
Adres konsumenta(-ów): ..............................................................................................................................
 

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.X